Cariere

Valoarea FGDB este dată de angajaţii săi, care participă zilnic la buna funcţionare și la dezvoltarea instituţiei.

Pentru a menţine mereu un nivel ridicat al cunoaşterii, investim în educaţia şi instruirea angajaţilor noştri; personalul FGDB beneficiază anual de cursuri de instruire şi specializare.


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic principal, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului juridic

Condiții de înscriere la concurs:

· Studii – Facultatea de Drept;

· Experiență într-un post similar de minim 5 ani, de preferință în domeniul financiar bancar;

· Cunoașterea limbii engleze nivel mediu;

· Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, Outlook;

· Să nu aibă angajați soțul/soția, părinții, copiii, frații/surorile la Fondul de garantare a depozitelor bancare.

· Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar.

Atribuții principale ale postului

1) Asigurarea consultanței juridice pentru Consiliul de supraveghere, Comitetul director și structurile organizatorice pe probleme specifice Fondului, precum și pe probleme cu caracter general legate de activitatea acestuia;

2) Elaborarea materialelor cu observații/puncte de vedere/avize referitoare la proiectele de acte normative întocmite de alte autorități în domeniile în care Fondul are atribuții;

3) Colaborarea cu structurile organizatorice de specialitate din cadrul Fondului la redactarea/modificarea/actualizarea proiectelor de acte normative/actelor normative elaborate de Fond, prin acordarea de asistență, avizarea acestora, elaborarea propunerilor de acte normative, reglementări interne, proceduri circumscrise activității serviciului;

4) Acordarea asistenței juridice, prin transmiterea de opinii, tuturor structurilor organizatorice ale Fondului, la solicitarea acestora şi avizarea din punct de vedere juridic a actelor elaborate de acestea, inclusiv a contractelor/convențiilor/acordurilor ce urmează a fi încheiate de Fond, precum și a actelor cu caracter juridic primite spre avizare de la Comitetul director, inclusiv a celor ce urmează să fie înaintate Consiliului de supraveghere;

(5) Reprezentarea Fondului, în baza delegației date de directorul general al Fondului, în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a lichidatorilor judiciari, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, formularea și introducerea de acțiuni, la solicitarea directorului general al Fondului, folosirea căilor de atac pentru obținerea titlurilor executorii în vederea recuperării creanțelor Fondului, întocmirea în scris şi susţinerea orala, din dispoziţia conducerii executive şi a instanţelor judecătoreşti, a actelor procesuale adresate instanţelor de orice grad, precum acţiuni, întâmpinări, contestaţii etc.

Tematica

Organizarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor bancare și atribuțiile legale ale acestuia.

Bibliografie

1. Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare;

3. Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare;

4. Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind schemele de garantare a depozitelor;

5. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții

6. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

7. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea 252/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului;

11. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 1 august 2024 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului, iar în atașament toate documentele solicitate scanate.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

· curriculum vitae, modelul comun european;

· actul de identitate;

· diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

· carnetul de muncă și/sau extras Revisal și/sau adeverinţe eliberate de angajatori pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau pentru exercitarea profesiei;

· adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

· cazier judiciar.


În data de 5 august 2024 candidaţii vor fi contactați telefonic pentru a li se comunica rezultatul selecției preliminare și celor admiși le vor fi oferite detalii legate de desfăşurarea probelor de concurs.

Concursul se va desfăşura începând cu data de 9 august 2024, având următoarele probe:

1. Test profesional scris - se apreciază cu note de la 1-10, nota minimă de promovare fiind 7,00;

2. Interviu socio-profesional – se apreciază cu calificatiul admis/respins.

După comunicarea rezultatului obținut la testul profesional scris, candidații au la dispoziție 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului pentru a depune contestații.

Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs.

Relaţii la tel. 0314.232.805, 0314.232.842 sau la sediul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Str. Negru Vodă nr.3, corp C, et.2, sector 3, Bucureşti.

Data

18 iulie 2024

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE