Cariere

Valoarea FGDB este dată de angajaţii săi, care participă zilnic la buna funcţionare și la dezvoltarea instituţiei.

Pentru a menţine mereu un nivel ridicat al cunoaşterii, investim în educaţia şi instruirea angajaţilor noştri; personalul FGDB beneficiază anual de cursuri de instruire şi specializare.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert organizare, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului Organizare și resurse umane.


Condiții de înscriere la concurs:

 • Studii – superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu precizarea că pentru absolvenții Sistemului Bologna sunt necesare și studii de master finalizate cu examen de dizertație;
 • Experiență în domeniul economic sau juridic de minim 3 ani;
 • Cunoașterea limbii engleze nivel mediu;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, Outlook;
 • Să nu aibă angajați soțul/soția, părinții, copiii, frații/surorile la Fondul de garantare a depozitelor bancare;

Atribuții principale ale postului

Activitate de organizare

Tematica

 • Coordonarea activității de emitere, modificare, completare a reglementărilor interne;
 • Evaluarea periodică a eficienței cadrului procedural și formularea de propuneri, în colaborare cu structurile organizatorice implicate, privind redefinirea proceselor în vederea optimizării fluxurilor operaționale desfășurate în cadrul acestor structuri;
 • Avizarea și administrarea cadrului procedural al FGDB;
 • Evaluarea periodică a gradului de adecvare a cadrului organizatoric la strategia de dezvoltare instituțională și identificarea eventualelor probleme și soluții posibile;
 • Definirea standardelor de redactare a reglementărilor interne;

Bibliografie

 • Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Statutul Fondului de garantare a depozitelor bancare din 18.01.2023;

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 12 aprilie 2024 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • actul de identitate;
 • diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • carnetul de muncă și/sau extras Revisal și/sau adeverinţe eliberate de angajatori pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau pentru exercitarea profesiei;
 • adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.


Cel târziu în data de 18 aprilie 2024 candidații vor fi contactați prin poștă electronică de către responsabilul cu resursele umane pentru a li se comunica rezultatul selecției preliminare și celor admiși le vor fi oferite detalii legate de desfășurarea probelor de concurs.

Concursul se va desfășura începând cu data de 22 aprilie 2024 având următoarele probe:

1. Test profesional scris - se apreciază cu note de la 1-10, nota minimă de promovare fiind 7,00;

2. Testare psihometrică;

3. Interviu socio-profesional.

După comunicarea rezultatului obținut la testul profesional scris, candidații au la dispoziție 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului pentru a depune contestații.

Candidații care nu se vor afla în sală în momentul înmânării subiectelor pierd dreptul de a mai susține testul profesional scris. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancționează cu eliminarea din concurs.

Relații la tel. 0314.232.805, 0314.232.842 sau la sediul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Str. Negru Vodă nr.3, corp C, et.2, sector 3, București.

Data

29 martie 2024


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE