Întrebări frecvente


*** FGDB garantează banii din depozite /conturi de economii /conturi curente, în situația unui razboi ?

Da, fondurile din depozite/conturi de economii/conturi curente sunt garantate de FGDB, în condițiile legislației aplicabile, și în situația ipotetică a unui război.


*******

1. Sunt garantați banii depuși la bancă de persoanele fizice și juridice?

În România, banii depuși la băncile românești sunt garantați de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). FGDB este singura schemă de garantare oficial recunoscută pe teritoriul României.

2. Care este rolul Fondulului de garantare a depozitelor bancare (FGDB)?

FGDB este instituția care asigură plata compensațiilor în cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenților sumele depuse.

3. Ce se înțelege prin depozit?

Depozitele sunt sume de bani depuse la bancă spre păstrare pentru o anumită perioadă de timp (termen) de către un deponent (persoană fizică sau juridică). Banca are obligația de a restitui banii deponentului în momentul solicitării de către acesta sau la data convenită prin contract. De asemenea, banca are obligația de a plăti deponentului și dobânda cuvenită, conform contractului încheiat între părți. Depozitele pot fi: depozit la termen cont curent cont de economii cont de card cont comun

4. Ce se înțelege prin depozit eligibil?

Depozitul eligibil este depozitul garantat.

5. Ce se înțelege prin depozit acoperit?

Partea din depozitul eligibil care nu depășește suma maximă garantată de FGDB.

Exemplu: Un depozit la termen de 130.000 euro este eligibil/garantat. Partea acoperită este doar suma de 100.000 Euro. Pentru a fi acoperită și suma de 30.000 Euro se poate constitui un depozit la altă bancă.

6. Ce se înțelege prin depozit indisponibil?

Depozitul indisponibil este suma de bani depusă la banca, scadentă și care nu poate fi plătit posesorului de către o instituție de credit aflată în dificultate (faliment).

7. FGDB garantează depozitele constituite la toate băncile care își desfășoară activitatea în România ?

FGDB garantează numai depozitele constituite la băncile persoane juridice române. Lista băncilor membre FGDB.

8. Cine garantează depozitele constituite la sucursalele din România ale băncilor din alte state membre UE?

Depozitele constituite la sucursalele din România ale băncilor din alte state membre ale Uniunii Europene sunt garantate de schemle de garantare din statele de origine ale băncilor respective.Lista sucursalelor.

9. Care este suma maxima garantată de FGDB?

Suma maximă garantată de FGDB este 100.000 EURO, echivalent în lei, per deponent per bancă atât pentru persoane fizice cât și pentru persoanele juridice

10. Ce este plafonul de acoperire?

Plafonul de acoperire este suma maximă garantată în cazul în care banca la care este constituit depozitul intră în faliment.

11. Ce valoare are plafonul de acoperire?

Valoarea lui este 100.000 de euro, echivalent în lei, per deponent, per bancă, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoanele juridice.

Plafonul are aceeași valoare în toate țările membre ale Uniunii Europene.

12. În ce situații sunt acoperite depozitele mai mari de 100.000 de euro?

Există trei situații în care se acordă un nivel suplimentar de garantare, pentru depozitele constituite:

- în urma vânzărilor de locuințe;

- din indemnizații de pensionare, disponibilizare, căsătorie, divorț, invaliditate, deces;

- din indemnizații de asigurare sau compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

13. Ce este plafonul suplimentar de garantare?

Plafonul suplimentar de garantare este suma care se acorda în plus, peste plafonul general de 100.000 Euro, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care au fost constituite depozitele menționate în situațiile de la întrebarea 12.

14 . Ce valoare are plafonul suplimentar? În România, plafonul suplimentar de garantare este de 100.000 de euro.

Valoarea sa se stabilește și revizuiește periodic de Banca Națională a României, pe baza indicatorilor statistici relevanți și este publicat pe site-ul oficial al Băncii Centrale.

Exemplul 1: Un deponent are la Banca X un depozit de 70.000 Euro. Vinde un imobil cu suma de 150.000 Euro și îi depune tot la Banca X. În urma acestei tranzacții deponentul are depozite în valoare de 220.000 Euro. Pentru o perioadă de 12 luni vor fi garantați 200.000 Euro. Diferența de 20.000 Euro nu este acoperită. Pentru a beneficia de garantare și pentru cei 20.000 Euro deponentul poate constitui un depozit cu această valoare la o Banca Y.

Exemplul 2: Un deponent vinde un imobil cu suma de 150.000 Euro și îi depune la Banca Y. Pentru această sumă beneficiază de garantarea de 100.000 Euro plus plafonul suplimentar de încă 100.000 Euro pentru o perioada de 12 luni. Altfel spus, este garantată toată suma de 150.000 Euro.

Exemplul 3: Un deponent are un depozit de 80.000 lei si a încasat o despăgubire de 100.000 mii Euro. Compensația încasată se va calcula ținând seama de următoarele aspecte: Dacă despăgubirea este indemnizație de asigurare, daună rezultată dintr-o infracțiune asupra dumneavoastră sau pentru condamnare pe nedrept, veți încasa 80 mii lei plus echivalentul în lei a 100 mii euro, dacă despăgubirea a fost încasată cu cel mult 12 luni în urmă. Dacă despăgubirea a fost încasată cu mai mult de 12 luni în urmă, veți încasa numai echivalentul în lei a 100.000 Euro.

15. Ce este compensația?

Compensația este suma de bani pe care FGDB o plătește fiecărui deponent pentru depozitele acoperite care au devenit indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de acoperire.

16. În ce monedă se plătește compensația?

Compensația se plătește în lei, indiferent de moneda de constituire a depozitelor. Cursul de schimb pentru sumele în valută este cel comunicat de BNR în ziua falimentului.

17. Cum se plătesc compensațiile?

Compensațiile se plătesc prin băncile mandatate de FGDB. Compensațiile pot fi încasate :

• în numerar, de la ghișeele băncilor mandatate

• prin transfer bancar, în contul indicat de deponentul garantat.

FGDB va informa publicul cu privire la băncile mandatate să facă plăți de compensații în toate comunicările legate de plata compensațiilor.

18. În cât timp de la data falimentului se plătesc compensațiile?

Plățile de compensații încep în maximum 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au fost declarate indisponibile. FGDB este obligat ca în maximum 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au fost declarate indisponibile să pună la dispoziția băncii mandatate sumele reprezentând compensațiile cuvenite deponenților.

19. Cât timp se pot încasa compensațiile?

Compensația se poate ridica în orice moment de la începerea plăților, pe o perioadă de 5 ani. În cazul în care procedura falimentului băncii durează mai mult de 5 ani, deponenții pot solicita compensația până la închiderea falimentului.

20. Cum se calculează compensația de plată?

Regula generală privind calculul compensației este următoarea:

Suma depozitelor + dobânzile până la data falimentului – toate datoriile clientului către bancă (comisioane, rate scadente și neplătite, impozitul pe dobândă) – sume blocate (ex. popriri), dar nu mai mult de 100.000 de Euro, echivalent în lei.

21. Sunt garantate salariul sau pensia încasate în cont?

Da, sunt garantate toate sumele existente în conturile unui deponent, în limita a 100 000 EURO, echivalent în lei .

22. Sunt garantate depozitele cu dobânda negociata?

Da, depozitele cu dobânda negociată sunt garantate în conformitate cu articolul 3, alin.1, litera h din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

23. Până la ce sumă maximă se ridică compensația cuvenită?

FGDB garantează sumele de bani care nu depășesc 100.000 de EURO, echivalent în lei.

24. Care este nivelul compensației dacă deponentul nu are credite la bancă?

Suma depozitelor + dobânda - comisioanele aferente conturilor și impozitul pe dobândă - sume blocate (ex. popriri), până la echivalentul în lei a 100.000 de Euro.

25. Care este nivelul compensației în cazul în care deponentul are credite sau alte datorii față de bancă?

Suma depozitelor + dobânda - ratele scadente și neplătite - comisioanele aferente conturilor și impozitul pe dobândă - sume blocate (ex. popriri), până la echivalentul în lei a 100.000 de Euro.

26. Un deponent care are un depozit de 30.000 Euro va primi compensație de 100.000 de Euro?

NU! Compensatia va fi echivalentul în lei a 30.000 Euro plus dobânda calculată până la data falimentului (din care se deduce impozitul pe dobândă).

27. Care este valoarea compensației pentru un depozit de 120.000 EURO?

Pentru un depozit de 120.000 EURO compensația maximă plătită de FGDB este de 100.000 EURO echivalent în lei.

28. Cum se poate recupera diferența de 20.000 Euro?

Pentru cei 20.000 Euro peste plafon se depune cerere de înscriere a creanței la masa credală în conformitate cu prevederile legii 85/2014 privind Codul de insolvență. Cererea va fi depusă la tribunalul unde se va soluționa procedura de insolvență a băncii.

29. Dacă un deponent are credit la banca în faliment, mai trebuie sa-l achite? Unde și cum se plătește restul creditului?

DA, creditul trebuie platit! Restul creditului va fi achitat în continuare la banca în faliment, dupa graficul de rambursare existent sau după unul nou care poate fi stabilit împreună cu lichidatorul.

30. Cum se plătesc compensațiile deponenților la sucursalele din România ale băncilor din alte state membre UE?

FGDB asigură plata compensațiilor către deponenții acestor sucursale, în numele schemelor de garantare din statele de origine. Plata compensațiilor se face conform instrucțiunilor primite din partea schemei de garantare a depozitelor din statul membru de origine, dar dupa ce aceasta pune la dispoziția FGDB finanțarea necesară. Plata compensațiilor se face în moneda în care a fost acordata finanțarea de către schema de garantare a depozitelor din statul membru de origine. Cooperarea dintre schemele de garantare a depozitelor din statele membre UE, în ceea ce privește plățile transfrontaliere este reglementată de Acordul multilateral EFDI de cooperare între schemele de garantare a depozitelor, la care FGDB a aderat în noiembrie 2016.

31. De unde provin banii din care FGDB plătește compensațiile?

Banii din care FGDB plătește compensații provin din:

a) contribuții anuale și contribuții extraordinare ale băncilor participante;

b) încasările din recuperarea creanțelor;

c) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;

FGDB nu este finanțat de la bugetul de stat.

32. Există riscul ca FGDB să nu poată plăti compensațiile?

Nu. În cazul în care resursele financiare ale FGDB (proprii și atrase) ar fi insuficiente pentru acoperirea plății compensațiilor, legea prevede că, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, pune la dispoziția FGDB sumele necesare, sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitării.

33. Co-titularii unui cont beneficiază fiecare de compensație?

Cotitularii unui cont beneficiază de compensație în limita cotelor prevăzute în contractul cu banca. Dacă nu s-au prevăzut cote individuale, cotitularii beneficiază de compensație în cote egale. Cotitularii vor încasa împreună o sumă maximă reprezentând echivalentul în lei a 100.000 euro.

34. Care va fi procedura de compensare dacă un deponent are depozite garantate la mai multe bănci care intră în insolvență?

Dacă un deponent are depozite la mai multe bănci, el va primi câte o compensație, în limita plafonului, pentru depozitele constituite la fiecare bancă.

35. Un depozit constituit de o fundație non-profit este garantat de FGDB?

Da.

36. Cum se plătește compensația pentru un depozit care are un titular și un împuternicit?

Compensația este plătită integral titularului depozitului garantat. Pentru a putea primi compensația în locul titularului, împuternicitul are nevoie de procură autentică acordată special în vederea ridicării compensației.

37. În cazul în care tutorele, deponent garantat, și minorul pe al cărui cont este înregistrat ca tutore au conturi la aceeași bancă, cei doi – tutorele și minorul beneficiază individual de garantarea depozitelor?

Da! Garantarea depozitelor se aplică pentru fiecare din cei doi titulari de cont.Tutorele beneficiază de garantarea depozitelor personale în limita echivalentului în lei a 100.000 de euro. De asemenea, separat, și minorul beneficiază de garantarea depozitelor personale în limita echivalentului în lei a 100.000 de euro. Tutorele este cel care poate face operațiuni pe contul minorului, inclusiv poate ridica compensația.

38. Cui i se plătește compensația în cazul în care decedează titularul depozitului ?

Compensația va fi încasată de moștenitorii legali/legatari ai titularului depozitului. După decesul titularului încetează eventualele împuterniciri acordate de acesta altor persoane pentru efectuarea operațiunilor în cont. În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori legali, respectiv legatari, compensația poate fi acordată unui singur moștenitor ori legatarului de orice tip, prin procură specială acordată de către toți ceilalți moștenitori/legatari. În cazul în care se prezintă la bancă toţi moştenitorii legali sau legatarii prevăzuţi în certificatul de moştenitor legal plata se efectuează cu condiţia ca toţi aceştia să semneze pe documentul de plată.

39. În cazul unui depozit negarantat, deponentul mai are vreo posibilitate să recupereze banii?

Da. Titularul depozitului poate sa depună cerere de înscriere a creanței sale la masa credală în conformitate cu prevederile legii 85/2014 privind Codul de insolvență. Cererea va fi depusă la tribunalul unde se va soluționa procedura de insolvență a băncii.

40. Ce se întamplă cu titlurile de stat achiziționate de clienți prin intermediul unei bănci, în cazul în care acea bancă intră în procedură de lichidare?

La intrarea în procedura de lichidare a unei bănci, evidența titlurilor de stat se transferă către altă bancă custode prin care urmează să se obțină contravaloarea titlurilor de stat la scadența acestora.

41. Sunt garantate depozitele la cooperativele de credit?

În cazul organizațiilor cooperatiste de credit, casa centrală participă la schema de garantare a depozitelor, inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.

42. Sunt garantate depozitele companiilor?

Da, cu excepțiile menționate în Anexa 1, Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

43. Sunt acoperite sumele constituind contravaloarea cumpărării de monedă electronică?

Aceste sume nu sunt asimilate depozitelor și nu sunt acoperite de FGDB. Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronică precizează condițiile asigurării acestor sume.

Nu sunt garantate depozitele cuprinse în Anexa1 a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

44. Acte necesare pentru a încasa compensația aici.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE