Rezoluție bancară


Găsiți aici clarificările Comisiei Europene referitoare la rezoluția bancară.

Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar - Articole care vizează activitatea FGDB

Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar


- Articole care vizează activitatea FGDB -


Art. 153. - (1) În cazul în care Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, consideră că înlocuirea conducerii superioare sau a organului de conducere, astfel cum este prevăzută la art. 152, este insuficientă pentru remedierea situaţiei, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, poate desemna unul sau mai mulţi administratori temporari ai instituţiei de credit, printre care poate fi şi Fondul de garantare a depozitelor bancare constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 194. - Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, poate desemna un administrator special care să înlocuiască organul de conducere al instituţiei supuse rezoluţiei, caz în care face publică numirea acestuia pe site-ul său oficial. Administratorul special trebuie să deţină calificările, cunoştinţele şi capacitatea necesare îndeplinirii funcţiilor sale. Fondul de garantare a depozitelor bancare poate fi numit administrator special.

Art. 205. - Fără a aduce atingere, după caz, cadrului UE privind ajutorul de stat, evaluarea se bazează pe estimări prudente, inclusiv în ceea ce priveşte ratele de nerambursare şi mărimea pierderilor. Evaluarea nu se bazează pe nicio potenţială furnizare viitoare de sprijin financiar public extraordinar sau asigurare de lichiditate în situaţii de urgenţă din partea băncii centrale sau orice formă de asigurare de lichiditate din partea băncii centrale oferită cu garanţii, rate ale dobânzilor sau durate non-standard instituţiei de credit sau entităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau d) din momentul în care se întreprinde acţiunea de rezoluţie sau în care se exercită competenţa de reducere a valorii sau de conversie a instrumentelor de capital relevante. În plus, evaluarea ţine seama de faptul că, în cazul aplicării oricărui instrument de rezoluţie: a) Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie bancară, acţionând potrivit prevederilor art. 536 şi 537, pot recupera orice cheltuieli rezonabile suportate în mod justificat de la instituţia supusă rezoluţiei, în conformitate cu prevederile art. 220; b) Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie bancară, poate percepe dobânzi sau taxe în legătură cu orice împrumuturi sau garanţii furnizate instituţiei supuse rezoluţiei, în conformitate cu prevederile art. 536 şi 537.

Art. 220. - (1) Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie bancară, acţionând potrivit prevederilor art. 536 şi 537, pot recupera orice cheltuieli rezonabile suportate în mod justificat în legătură cu utilizarea instrumentelor de rezoluţie, cu exercitarea competenţelor de rezoluţie sau cu utilizarea instrumentelor publice de stabilizare financiară, în una sau mai multe dintre următoarele modalităţi: a) ca deducere din orice contraprestaţii plătite de destinatar instituţiei supuse rezoluţiei sau, după caz, proprietarilor acţiunilor sau ai altor instrumente de proprietate; b) de la instituţia supusă rezoluţiei, în calitate de creditor preferenţial;

Art. 240. - (1) Instituţia-punte este o persoană juridică ce îndeplineşte cumulativ cerinţele următoare: a) capitalul social este deţinut în totalitate sau parţial de una sau mai multe autorităţi publice şi instituţia-punte este controlată de Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, în sensul celor prevăzute la art. 383 alin. (1) lit. b) şi, în particular, având în vedere dispoziţiile art. 251 alin. (1). Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie bancară, poate fi acţionar al instituţiei-punte; b) este creată în scopul de a primi şi a deţine unele sau toate acţiunile sau alte instrumente de proprietate emise de o instituţie supusă rezoluţiei ori unele sau toate activele, drepturile şi obligaţiile uneia sau mai multor instituţii supuse rezoluţiei, în vederea păstrării accesului la funcţiile critice şi a vânzării instituţiei de credit sau a entităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau d). (2) Aplicarea instrumentului de recapitalizare internă în scopul prevăzut la art. 282 lit. b) nu trebuie să aducă atingere capacităţii Băncii Naţionale a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, de a exercita controlul asupra instituţiei- punte.

Art. 261. - Îndeplinirea de către acţionarii instituţiei de credit-punte, autorităţi publice şi/sau Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, a criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, este prezumată.

Art. 269. - În sensul instrumentului de separare a activelor, un vehicul de administrare a activelor este o persoană juridică ce îndeplineşte cumulativ cerinţele de mai jos: a) capitalul social este deţinut în totalitate sau parţial de una sau mai multe autorităţi publice şi vehiculul de administrare a activelor este controlat de Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate de rezoluţie, în sensul celor prevăzute la art. 383 alin. (1) lit. b) şi, în particular, având în vedere dispoziţiile art. 271. Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie bancară, poate fi acţionar al vehiculului de administrare a activelor;

Art. 448. - Următoarele persoane şi autorităţi sunt supuse obligaţiei de păstrare a secretului profesional în ceea ce priveşte informaţiile gestionate potrivit prezentei legi: a) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, autoritate competentă şi bancă centrală; b) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de minister competent; c) administratorii speciali sau administratorii temporari desemnaţi în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi; d) cumpărătorii potenţiali, cei contactaţi de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, şi cei ofertaţi de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, indiferent dacă acest contact sau această ofertare a avut loc sau nu în cadrul pregătirii în vederea utilizării instrumentului de vânzare a afacerii sau dacă ofertarea respectivă a condus sau nu la o achiziţie; e) auditorii, contabilii, consilierii juridici şi profesionali, evaluatorii şi alţi experţi angajaţi direct sau indirect de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie sau de autoritate competentă, de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de minister competent, sau de cumpărătorii potenţiali prevăzuţi la lit. d); f) organele care administrează schema de compensare a investitorilor; g) Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitate de administrator al sistemului de garantare a depozitelor şi al mecanismului de finanţare a rezoluţiei; h) alte autorităţi implicate în procesul de rezoluţie; i) instituţia-punte sau vehiculul de administrare a activelor implicate; j) orice altă persoană care furnizează sau a furnizat servicii direct sau indirect, permanent sau ocazional entităţilor prevăzute la lit. a)-i); k) conducerea superioară, membrii organului de conducere şi angajaţii entităţilor prevăzute la lit. a)-i) înaintea, în timpul şi după numirea acestora.

Art. 532. - Resursele fondului de rezoluţie bancară sunt administrate de către Fondul de garantare a depozitelor bancare potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale actelor delegate adoptate de Comisia Europeană referitoare la fondul de rezoluţie.

Art. 534. - (1) Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie bancară, are obligaţia să investească resursele financiare disponibile ale fondului de rezoluţie bancară în active cu grad scăzut de risc, într-o manieră suficient de diversificată. (2) Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitatea sa de administrator al fondului de rezoluţie bancară, trebuie să stabilească strategia privind investirea resurselor fondului de rezoluţie bancară şi să o revizuiască periodic, cu frecvenţă cel puţin anuală. (3) Strategia privind investirea resurselor fondului de rezoluţie bancară are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. Criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate şi ierarhizate în funcţie de aceste trei obiective. (4) În aplicarea prevederilor art. 530-555, expresia "active cu grad scăzut de risc" are înţelesul prevăzut de legislaţia privind schemele de garantare a depozitelor.

Art. 543. - (1) Pentru determinarea contribuţiei anuale, fiecare instituţie de credit transmite informaţiile necesare Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, potrivit formatului solicitat. (2) Dacă o instituţie de credit nu plăteşte contribuţiile potrivit art. 530-568, Fondul de garantare a depozitelor bancare va notifica de îndată acest lucru Băncii Naţionale României, în calitate de autoritate de rezoluţie, în vederea luării măsurilor necesare. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), Banca Naţională a României poate debita contul curent al instituţiei de credit în cauză cu sumele datorate. (4) Aplicarea de sancţiuni unei instituţii de credit pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 530-568 nu conduce la exceptarea instituţiei de credit de la plata obligaţiilor corespunzătoare pentru exerciţiul financiar în cursul căruia i s-au aplicat aceste sancţiuni.

Art. 549. - Fondul de garantare a depozitelor bancare este abilitat să contracteze împrumuturi sau alte forme de sprijin de la instituţii de credit, instituţii financiare sau alte părţi terţe, în cazul în care sumele colectate conform art. 542-545 nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau celelalte cheltuieli ocazionate de utilizarea fondului de rezoluţie bancară, iar contribuţiile extraordinare prevăzute la art. 546-548 nu sunt imediat accesibile sau suficiente.

Art. 550. - Fondul de garantare a depozitelor bancare este abilitat să contracteze împrumuturi de la mecanisme de finanţare a rezoluţiei de pe teritoriul Uniunii Europene, în cazurile în care: a) sumele colectate conform art. 542-545 nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau celelalte cheltuieli ocazionate de utilizarea fondului de rezoluţie bancară; b) contribuţiile extraordinare prevăzute la art. 546-548 nu sunt imediat accesibile; şi b) mecanismele de finanţare alternative prevăzute la art. 549 nu sunt imediat accesibile în condiţii rezonabile.

Art. 551. - Fondul de garantare a depozitelor bancare este abilitat să acorde împrumuturi, din resursele fondului de rezoluţie bancară, altor mecanisme de finanţare de pe teritoriul Uniunii Europene, în situaţia în care pentru respectivele mecanisme de finanţare sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 550 şi sunt respectate dispoziţiile art. 536 şi 537.

Art. 552. - La primirea unei solicitări în temeiul art. 551, Fondul de garantare a depozitelor bancare formulează în regim de urgenţă o propunere de decizie în legătură cu aceasta pe care o transmite, însoţită de fundamentarea aferentă, Băncii Naţionale României, în calitate de autoritate de rezoluţie şi Ministerului Finanţelor Publice în calitate de minister competent. Decizia cu privire la acordarea unui împrumut trebuie să fie luată în consens de respectivele autorităţi.

Art. 553. - (1) Rata dobânzii, perioada de rambursare, alţi termeni şi condiţii ale împrumutului se stabilesc de comun acord de către Fondul de garantare a depozitelor bancare şi celelalte mecanisme de finanţare participante la împrumut. (2) Împrumuturile fiecărui mecanism de finanţare participant trebuie să aibă aceeaşi rată a dobânzii, aceeaşi perioadă de rambursare, aceiaşi termeni şi aceleaşi condiţii, cu excepţia cazului în care mecanismele de finanţare participante convin, în unanimitate, să procedeze altfel.

Art. 554. - Suma acordată ca împrumut din resursele fondului de rezoluţie bancară se determină potrivit proporţiei valorii depozitelor acoperite de Fondul de garantare a depozitelor bancare în suma agregată a depozitelor acoperite din statele membre ale mecanismelor de finanţare a rezoluţiei participante. Aceste cote de participare pot fi modificate cu acordul tuturor mecanismelor de finanţare participante.

Art. 562. - Fondul de garantare a depozitelor bancare, atunci când este desemnat administrator al mecanismului de finanţare a grupului, poate, în condiţiile prevăzute la art. 549, să contracteze împrumuturi sau alte forme de suport de la instituţii de credit, instituţii financiare şi alte părţi terţe.

Art. 563. - Fondul de garantare a depozitelor bancare, în calitate de administrator al mecanismului de finanţare naţional care trebuie să participe la mecanismul de finanţare a grupului, poate garanta orice împrumut contractat de mecanismele de finanţare a grupului conform art. 562.

Art. 576. - (1) Următoarele dispoziţii ale prezentei legi se aplică în mod corespunzător firmelor de investiţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) în condiţiile prevăzute la: a) art. 8-259 şi art. 268-529; b) art. 618-628; c) art. 633-635 şi art. 638; d) secţiunile A, B şi C din anexă. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se au în vedere următoarele: a) orice referire la o instituţie de credit, persoană juridică română, la o instituţie de credit-mamă din România sau la o instituţie de credit-mamă din Uniunea Europeană se consideră a fi făcută corespunzător la o firmă de investiţii menţionată la art. 1 alin. (1) lit. a), la o firmă de investiţii-mamă din România şi, respectiv, la o firmă de investiţii-mamă din Uniunea Europeană; b) orice referire la Banca Naţională a României se consideră a fi făcută corespunzător la Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) orice referire la Fondul de Garantare a Depozitelor se consideră a fi făcută corespunzător la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar orice referire la fondul de rezoluţie bancară se consideră a fi făcută corespunzător la fondul de rezoluţie pentru firmele de investiţii;

ANEXA SECŢIUNEA C La evaluarea posibilităţii de soluţionare a unei instituţii de credit sau a unui grup, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, ţine cont de următoarele aspecte: […] l) măsura în care instituţia de credit a elaborat proceduri corespunzătoare pentru a se asigura că oferă Băncii Naţionale României, în calitate de autoritate de rezoluţie informaţiile necesare pentru identificarea deponenţilor şi a sumelor acoperite de Fondul de garantare a depozitelor bancare;

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE