Resurse

Sursele de finanțare ale FGDB sunt :


a) contribuții anuale și contribuții extraordinare ale băncilor participante;
b) încasările din recuperarea creanțelor;
c) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;
d) împrumuturi de la bănci, societăți financiare și alte instituții sau alte scheme de garantare;
e) angajamente de plată (orice angajamente de plată ale unei bănci față de o schemă de garantare a depozitelor care sunt garantate integral, sunt reprezentate de active cu grad scăzut de risc, nu sunt grevate de sarcini față de terți);
f) alte resurse.


FGDB nu este finanțat de la bugetul de stat.


Resursele financiare disponibile ale unei scheme de garantare a depozitelor trebuie să se situeze la un nivel de cel puţin 0,8 % din cuantumul depozitelor acoperite ale instituţiilor de credit participante.

În situaţii excepţionale, când resurseele sunt insufuciente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor, Guvernul pune la dispoziţia FGDB, sub formă de împrumut, sumele necesare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond.


Plasarea resurselor

Plasamentele FGDB sunt făcute potrivit unei strategii anuale de investiţii, în depozite și instrumente financiare cu venit fix. Strategia anuală de investiții este stabilită de Consiliul de Administraţie al Fondului şi supusă aprobării Consiliului de Administrație al Băncii Naţionale a României. Sunt urmărite minimizarea riscurilor şi lichiditatea plasamentelor, randamentul lor fiind un obiectiv complementar. Toate operaţiunile sunt efectuate pe baza unei proceduri auditate intern şi extern.

Resursele financiare de care dispune FGDB sunt investite numai în instrumente financiare stabilite prin lege. Bilanţul FGDB este supus auditului, efectuat anual, independent, de către una dintre cele patru mari firme de audit din lume prezente în România.


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE